Bestuurskrachtmeting: hoe levensvatbaar is je lokaal bestuur?

10 november 2022

Steden en gemeenten moeten vandaag de evenwichtsoefening maken tussen ‘alles zelf blijven doen’, ‘samenwerken’ of ‘samensmelten’. De juiste keuze maken om op lange termijn de bestuurskracht aan te scherpen vormt de uitdaging. In een bestuurskrachtanalyse, gevolgd door een scenarioanalyse schatten we de bestuurskracht van het lokaal bestuur in en bepalen we de toekomstige opties om de bestuurskracht te versterken. Het betreft het vermogen of de ambtelijke, politieke, operationele en financiële capaciteit om als bestuur de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en bijhorende effecten te realiseren en om de dienstverlening en taken goed uit te voeren.

De capaciteit vs. de opdracht van het lokaal bestuur

De bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen waar onze lokale besturen komen voor te staan zijn vandaag niet gering: steeds meer (complexe) taken en bevoegdheden impacteren het lokaal niveau. Denk hierbij aan de toenemende digitalisering, de klimaatverandering, gezondheidsbeleid, de organisatie van buitenschoolse kinderopvang, …

Maar ook onvoorziene gebeurtenissen en crisissen, impacteren het lokale niveau.  De rol die lokale besturen spelen sinds het begin van de coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk ze zijn in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Het bestuursniveau staat het dichtste bij de burger, de bedrijven en het middenveld en wordt als eerste met problemen geconfronteerd.

“Het lokaal niveau wordt het eerste bestuursniveau in het bieden van oplossingen maar komt voor een steeds complexere opdracht te staan. “

Hun opdracht is 3-ledig:

  1. Enerzijds zijn onze lokale besturen verplicht tot het voeren van wettelijke taken. Het betreft taken die vanuit een wetgevend kader moeten gerealiseerd worden zoals het afleveren van identiteitskaarten, toekennen van omgevingsvergunningen, …
  2. Anderzijds staat het lokaal bestuur in voor steeds meer gedecentraliseerde beleidstaken. Taken die vroeger toebehoorden tot het Vlaams en federale niveau die worden doorgeschoven naar de lokale besturen. Op zich is deze decentralisatie niet nieuw maar de huidige Vlaamse regering heeft de ambitie om in te zetten op een bestuursmodel met twee sterke polen: sterke lokale besturen én een kaderstellende Vlaamse overheid. Hierin zullen nog meer taken gedecentraliseerd worden. De oprichting van de commissie decentralisatie past binnen deze doelstelling. In onderling overleg tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen gaat de commissie decentralisatie na hoe de lokale besturen nog meer bevoegdheden, autonomie en instrumenten kunnen krijgen. Het principe van de subsidiariteit staat daarbij centraal: dit betekent dat de Vlaamse overheid niet doet wat beter door het lokale bestuursniveau kan worden gedaan.
  3. Lokale ambities en uitdagingen: naast wettelijke taken en gedecentraliseerd opdrachten moet een lokaal bestuur ook inspelen op de lokale noden en uitdagingen en hierop een gepast antwoord bieden. Denk hierbij aan het onderhoud van wegen en groen, speelpleinen, scholen, sport- en cultuuraanbod, …

Bestuurskracht versterken

In onze bestuurskrachtanalyse onderzoeken we of de ambtelijke, politieke, financiële en operationele capaciteit toelaten bovenstaande opdracht vandaag én morgen te realiseren. We onderzoeken hierbij niet alleen de bestuurskracht maar brengen ook in kaart welke optimale schaal voor het bestuur nodig is om deze bestuurskracht te versterken. In een scenarioanalyse gaan we diverse bestuurskrachtversterkende scenario’s uitwerken.

krachtig besturen

Kwantitatieve en kwalitatieve data

Onze benadering van bestuurskrachtanalyse en scenarioanalyse typeert zich door een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve data die we analyseren, interpreteren en beoordelen. Naast publiek beschikbare data hanteren we interne benchmarkdata afkomstig uit het betrokken bestuur (ons netwerk van meer dan 100 actieve lokale besturen). We voeren individuele gesprekken met de  werkgroepen van politieke en administratieve actoren om de bestuurskracht in te schatten. 

Meer weten over de afweging van de capaciteit versus de opdracht van een lokaal bestuur?

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons